Gebruiks- en privacyvoorwaarden

Gebruiks- en Privacyvoorwaarden
Tempo è Denaro - Credit Manager

Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 05/05/2023


COOKIEVERKLARING

Introductie en cookies

Cookies zijn kleine bestandjes die op jouw computer geplaatst worden door websites die je bezoekt. Zo worden er bij een bezoek aan de website www.credit-manager.be cookies opgeslagen in je browser, zodat je bij een volgend bezoek aan onze site als gebruiker wordt herkend. Tempo è Denaro - Martine Moijson kan zo informatie over je gebruik van onze site verzamelen. Je gegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden en op geen enkele wijze verhandeld.  Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld, worden cookies geplaatst. 


Welke soorten cookies gebruiken we?

Deze website maakt enkel gebruik van noodzakelijke cookies. Deze cookies zijn nodig om onze website goed te laten functioneren en ze zorgen ervoor dat de website gebruiksvriendelijk is.  Deze cookies worden niet gebruikt om u als bezoeker op onze website te identificeren. 


Overzicht van de cookies die op deze website gebruikt worden

Hieronder vindt u een  overzicht van alle noodzakelijke cookies die op deze website gebruikt worden. 

Als u vaststelt dat andere cookies via onze website geplaatst zouden worden, danken wij u ons daarvan onmiddellijk te verwittigen, opdat wij de nodige aanpassingen kunnen doen. 

Technische of functionele cookies (noodzakelijke cookies) helpen een website bruikbaar te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken. Voor noodzakelijke cookies hoeft geen toestemming gevraagd te worden. 


Aanpassen cookie statement

Van tijd tot tijd kan het voor ons nodig zijn om dit cookiebeleid te wijzigen. Wij behouden ons dan ook het recht voor deze cookie statement aan te passen. 

Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Wij raden u dan ook aan om hier regelmatig terug te keren om te controleren of er wijzigingen zijn. 

Deze cookieverklaring werd het laatste gewijzigd op 5/5/2023


Contact

Mocht u nog vragen/opmerkingen hebben, neem dan contact op met info@credit-manager.be.   

In ons privacy beleid vindt u meer informatie over wie we zijn, hoe u contact met ons kunt opnemen en hoe we persoonlijke gegevens verwerken. 


ANALYTICS

Gegevens die u verstrekt, kunnen worden bewaard voor het maken van statistische analyses, waaronder via Phoenix Analytics. Deze statistieken worden gebruikt om de Diensten te optimaliseren. Zo kunnen wij zien hoe onze bezoekers de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren. Waar mogelijk, zullen we deze gegevens pseudonimiseren.


PRIVACY VERKLARING

Tempo è Denaro - Martine Moijson (hierna genoemd ‘wij’) verwerkt dagelijks persoonsgegevens met respect voor de behoorlijkheid, eerlijkheid, rechtmatigheid, opslagbeperking, proportionaliteit, finaliteit van de verwerking, integriteit en vertrouwelijkheid. 

Wij nemen alle redelijke passende maatregelen om ervoor te zorgen dat misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw gegevens zoveel mogelijk wordt tegengegaan. 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zouden zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via e-mailadres info@credit-manager.be  of contacteer ons telefonisch via +32 (0)15 243 780

Verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens is: 

Tempo è Denoro - Martine Moijson
Oude Mechelbaan 11a
2220 Heist-op-den-Berg
BE0798.897.344

Contactpersoon van Tempo è Denaro - Martine Moijson is Martine Moijson, te bereiken via e-mail op info@credit-manager.be of per telefoon op +32 (0)15 243 780


Verwerking persoonsgegevens

Tempo è Denaro - Martine Moijson verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten - en orderbeheer zoals o.a. klantenadministratie, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame.Marketing  


Om ons klantenbestand te vergroten verzamelen wij commercieel interessante informatie over bedrijven, zoals de marktpositie van een bedrijf, de mogelijke (verdere) interesse van het bedrijf in onze diensten en de personen binnen het bedrijf met wie wij in contact willen komen, of zijn gekomen. Van die personen verzamelen wij contactgegevens, notities op basis van (telefoon)gesprekken en bezoekverslagen. Deze informatie wordt zorgvuldig geordend en verwerkt in een database die beperkt toegankelijk is. Deze verwerkingen gebeuren op grond van ons gerechtvaardigde bedrijfsbelang. 


Delen van persoonsgegevens met derden 

Uiteraard verkopen wij uw gegevens niet. En in de regel delen wij uw persoonsgegevens met niemand buiten Tempo è Denaro - Martine Moijson tenzij dit noodzakelijk blijkt voor de uitvoering van de overeenkomst.

Uw data kan worden gedeeld indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden. De persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met partners van Tempo è Denaro - Martine Moijson. 

Tempo è Denaro - Martine Moijson garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.


Het beveiligen van persoonsgegevens

Wij nemen alle redelijke voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen en eisen van derden die uw persoonsgegevens voor ons behandelen of verwerken dat zij hetzelfde doen. Toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt om ongeoorloofde toegang, ongewenste openbaarmaking, wijziging of misbruik te voorkomen en is alleen toegestaan aan onze medewerkers en verwerkers op een ‘need-to-know’ basis. 


Hoelang bewaren wij uw gegevens  

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op het gebied van boekhouding).


Cookies of vergelijkbare technieken 

Wij verwijzen naar de pagina met ons cookiebeleid. 


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: 

  • u wilt inzage in de persoonsgegevens die wij over u hebben;
  • u wilt dat wij uw persoonsgegevens in onze administratie corrigeren, bijwerken of verwijderen;
  • u bezwaar maakt tegen de verwerking;
  • u wilt dat de verwerking van uw gegevens beperkt wordt;
  • u uw recht op gegevensoverdraagbaarheid wilt uitoefenen;
  • u misbruik van uw persoonsgegevens wilt melden.

Om ons te helpen met het verwerken van uw verzoek, dient u ons uw volledige naam en gegevens te verstrekken en richt u uw verzoek aan: info@credit-manager.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van de voorkant van uw rijbewijs of uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto en het identiteitsnummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. 

Wij houden eraan zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de dertig dagen te reageren op uw verzoek.  U dient wel voor ogen te houden dat wij gebeurlijk niet verplicht zullen zijn om gevolg te geven aan uw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging. 

U beschikt over het recht om uw toestemming voor een bepaalde verwerking te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan. 

Tot slot heeft u steeds het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (GBA). 


Bezwaar

U mag te allen tijde bezwaar maken tegen verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Dit geldt in het bijzonder voor profielen die wij op basis van uw persoonsgegevens hebben aangemaakt. Wij zullen verwerking van uw gegevens na ontvangst van uw bezwaar staken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde redenen kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden.


Klacht indienen

Heeft u een klacht over het gebruik/misbruik van uw persoonsgegevens? Dan wijzen wij u op de klachtenprocedure bij de GBA. Deze instantie is bevoegd om kennis te nemen van uw klacht: 

+32 (0)2 274 48 00/ contact@apd-gba.be /www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).
De Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
contact@apd-gba.be /www.gegevensbeschermingsautoriteit.be 


Vragen

Heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail met uw vraag naar: info@credit-manager.be. 

Deze privacyverklaring is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring periodiek te wijzigen of te verbeteren. De nieuwste versie wordt op deze pagina gepubliceerd. 


Onderneming en Contactgegevens

Martine Moijson, commerciële benaming Tempo è Denaro, Credit Manager, met zetel te 2220 Heist op den Berg, Oude Mechelbaan 11a, KBO BE0798897344 (hierboven vermeld als "Wij"), is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens onder de voorwaarden zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens

Kantooradres te Heist op Den Berg:

Oude Mechelbaan 11a

2220 Heist op den Berg